OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

12 marca 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska” w Warszawie przy ulicy Wspólna Droga 13 zaprasza do konkursu ofert na wykonanie remontu dachu w garażach przy ulicy Osowskiej 83 i 87, Żółkiewskiego 18A i B.

Składanie ofert do dnia 23.03.2018r. godzina 12.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2018r. o godzinie 13.00

Postępowanie ma charakter jawny.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Małgorzata Sojak 22 370 21 49

SM Osowska zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferty albo jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Do góry