ZAPYTANIE OFERTOWE WD15

24 kwietnia 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska” w Warszawie
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO SKLADA ZAMÓWIENIE
na wykonanie remontu połaci dachowej wraz z kominami i zwyżką w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ulicy Wspólna Droga 15, zgodnie ze specyfikacją SWZ 

1. Formularz specyfikacji (SWZ) zawierającej szczegółowe informacje i inne materiały zostaną przesłane mailowo Oferentom lub można otrzymać bezpłatnie w godzinach pracy w siedzibie Spółdzielni.

2. Termin składania ofert – 17 maja 2024r. do godziny 12.00.

Dodatkowe informacje konkursowe:
1. Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania ponosi Oferent.
2. Oferty dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub mailowo na adres: zarzad@smosowska.eu
4. Postępowanie przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, konserwacyjne, dostawy i usługi finansowane ze środków własnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska” w Warszawie”.

SWZ do pobrania – SWZ WD15

Do góry