OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

11 marca 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska” w Warszawie przy ulicy Wspólna Droga 13 zaprasza do konkursu ofert na wykonanie robót związanych z przebudową instalacji wentylacji grawitacyjnej, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Szaserów 121 i Szaserów 115.

Składanie ofert do dnia: 26.03.2020r. do godziny 14.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27.03.2020r. o godzinie 12.00

Postępowanie ma charakter jawny. Telefon kontaktowy ze Spółdzielnią: 22 370 21 49

SM „Osowska” zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferty albo jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

W związku z podjęciem uchwały o przyjęciu zasad pracy w przypadku konieczności podjęcia działań ochrony zdrowia pracowników oraz mieszkańców Spółdzielni przed COVID-19 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Osowska” postanowił odroczyć bezterminowo otwarcie ofert na na wykonanie robót związanych z przebudową instalacji wentylacji grawitacyjnej, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Szaserów 121 i Szaserów 115.

Spółdzielnia zobowiązuje się umieścić ogłoszenie na stronie internetowej z nowym terminem otwarcia ofert na co najmniej 7 dni przed nowo ustaloną datą.

 

Do góry