OGŁOSZENIE O PRZETARGU

14 sierpnia 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska” w Warszawie przy ulicy Wspólna Droga 13 zaprasza do przetargu na wykonanie robót związanych z wykonaniem ocieplenia elewacji budynku biurowo-garażowego (pierwszy etap robót), oraz wymianę drogi i podjazdów do garaży (drugi etap robót), przy ulicy Osowskiej 84 A i Osowskiej 84B.

Składanie ofert o dnia 29.08.2019r. godzina 14.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.08.2019r. o godzinie 9.00

Postępowanie ma charakter jawny. Telefon kontaktowy ze Spółdzielnią  22 370 21 49

Materiały do przetargu odpłatnie 123,00 zł brutto. nr. konta 74 102010970000700200016410

W przetargu wymagane wadium 20.000,00 zł brutto. nr. konta 74 102010970000700200016410

SM OSOWSKA zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty albo jego unieważnienia bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania poszczególnych etapów różnym wykonawcom, oraz dopuszcza możliwość składania ofert tylko na jeden z wymienionych etapów.

Do góry