OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

1 października 2018

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie przepisów o Spółdzielniach Mieszkaniowych i obowiązujących w Spółdzielni regulaminach, Zarząd SM „OSOWSKA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna Droga 13 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego.

 OSOWSKA 86 M 26 –  powierzchnia – 34,00m2, liczba pokoi 2, kuchnia, łazienka z wc – piętro III wartość szacunkowa  245.795 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Spółdzielni.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Biura Spółdzielni w W-wie przy ul.Wspólna Droga 13 w terminie do dnia 31.10.2018 r. do godz. 12°° w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta uczestnictwa w przetargu pisemnym na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu nr 26 przy ul. Osowska 86. Nie otwierać przed 31.10.2018r. ”Koperta nie może zawierać oznaczenia osoby przystępującej do przetargu. Oferta nie spełniająca tego wymogu jest nieważna i nie jest brana pod uwagę w postępowaniu przetargowym.

Oferta powinna zawierać;

 1. nazwisko i imię, adres zamieszkania, adres dla korespondencji, osoby prawnej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dane dotyczące firmy, NIP, nr wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 2. oświadczenie o bezwarunkowej woli nabycia lokalu za oferowaną cenę,
 3. bezwarunkowe zobowiązanie do bezzwłocznej zapłaty oferowanej kwoty w całości w wypadku wybrania oferty,
 4. zobowiązanie do niezwłocznego i bezwarunkowego przystąpienia do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności do lokalu w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie,
 5. dowód wpłaty wadium w wysokości 7373,85 zł,
  Wadium prosimy wpłacać na konto Spółdzielni :
  Nr rachunku  bankowego – 62 10201097 0000 7902 0094 0304
 6. Nr rachunku swojego banku umożliwiającego zwrot wadium w przypadku nie wygrania oferty złożonej przez oferenta,
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargowym,
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta na potrzeby przetargu./wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej/.
 9. Minimalna kwota postąpienia wynosi 1000 zł.

 Nie wpłacenie należności w terminie przez oferenta, który wygrał przetarg, powoduje przepadek wadium i unieważnienie przetargu, a prawo do lokalu jest postawione do dyspozycji oferujących kolejną najkorzystniejszą ofertę od oferenta rezygnującego.
 Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi. Wadium zalicza się na poczet należności wpłaconej ceny sprzedaży. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 7 dni na podstawie wykazów wadiów do zwrotu, sporządzonego przez Przewodniczącego Komisji niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 Osoby zainteresowane, informacje dotyczące przetargu mogą otrzymać w siedzibie Spółdzielni.
 Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Osoba przystępująca do przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem zbywania lokali mieszkalnych w SM ”Osowska”i z informacją o przetwarzaniu danych osobowych Oferentów uczestniczących w przetargu ograniczonym na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska”.
O wynikach przetargu, który odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w W-wie przy ul. Wspólna Droga 13 w dniu 31.10.2018r. o godz. 1400, zainteresowani  uzyskają informację w Biurze Spółdzielni następnego dnia po posiedzeniu Komisji Przetargowej.

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Osowska 86 m 26

Regulamin zbywania lokali mieszkalnych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie

Do góry