OGŁOSZENIE

20 września 2017

Działając na podstawie przepisów o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz. U. 2013.1222 t.j. z dnia 17.10.2013r.) i obowiązujących w Spółdzielni regulaminach, Zarząd SM „Osowska” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna Droga 13 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności od lokalu mieszkalnego.

OSOWSKA 86 m. 26 – powierzchnia 34,00m2, liczba pokoi 2, kuchnia, łazienka z wc – piętro III wartość szacunkowa 250.800,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Spółdzielni.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Biura Spółdzielni, w Warszawie przy ul. Wspólna Droga 13 w terminie do dnia 13.10.2017 r. do godziny 14:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta uczestnictwa w przetargu pisemnym na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu nr 26 przy ul. Osowska 86. Nie otwierać przed 16.10.2017 r.” Koperta nie może zawierać oznaczenia osoby przystępującej do przetargu. Oferta niespełniająca tego wymogu jest nieważna i nie jest brana pod uwagę w postępowaniu przetargowym.

Oferta powinna zawierać: nazwisko i imię, adres zamieszkania, adres dla korespondencji, osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dane dotyczące firmy, NIP, nr wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,

  1. oświadczenie o bezwarunkowej woli nabycia lokalu za oferowaną cenę,
  2. bezwarunkowe zobowiązanie do bezzwłocznej zapłaty oferowanej kwoty w całości w wypadku wybrania oferty,
  3. zobowiązanie do niezwłocznego i bezwarunkowego przystąpienia do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności do lokalu w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie,
  4. dowód wpłaty wadium w wysokości 5016 zł. Wadium prosimy wpłacać na konto 
    Spółdzielni, nr rachunku bankowego: 62 1020 1097 0000 7902 0094 0304
  5. nr rachunku swojego banku umożliwiającego zwrot wadium w przypadku nie wygrania oferty przez oferenta,
  6. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargowym,
  7. minimalna kwota postąpienia wynosi 1000 zł.

Nie wpłacenie należności w terminie przez oferenta, który wygrał przetarg, powoduje przepadek wadium i unieważnienie przetargu, a prawo do lokalu jest pozostawione do dyspozycji oferujących kolejną najkorzystniejszą ofertę od oferenta rezygnującego.

Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi. Wadium zalicza się na poczet należności wpłaconej ceny sprzedaży. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 7 dni na podstawie wykazów wadiów do zwrotu, sporządzonego przez Przewodniczącego Komisji niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Osoby zainteresowane, informacje dotyczące przetargu mogą otrzymać w siedzibie Spółdzielni.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Osoba przystępująca do przetargu powinna zapoznać się z regulaminem zbywania lokali mieszkalnych w SM „Osowska”. Opłaty za lokal są wnoszone od dnia wygrania przetargu.

O wynikach przetargu, który odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Warszawie, przy ul. Wspólna Droga 13 w dniu 16.10.2017 r. o godzinie 12:00, zainteresowani uzyskają informację w Biurze Spółdzielni następnego dnia po posiedzeniu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Do góry