Bonifikaty przy wykupie gruntu

17 sierpnia 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Osowska informuje, iż  zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy wykupie gruntu (ogłoszona dn.19 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego) i Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości istnieje możliwość wykupu gruntu pod budynkami na nim posadowionymi  z  95% bonifikatą (Uchwała Rady Miasta w załączeniu).

            Z bonifikaty tej mogą skorzystać osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali oraz ich następcy prawni,  których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

Opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustala organ samorządowy i na wniosek użytkownika wieczystego przyznaje bonifikatę.

           W przypadku zbycia lub wykorzystywania nieruchomości na inne cele niż mieszkalne w okresie  przed upływem  5 lat, licząc od dnia przekształcenia uzyskana bonifikata podlega  zwrotowi.

Wyjątek stanowi zbycie na rzecz osoby bliskiej.

           W zależności od wyceny wartości wieczystego użytkowania, której dokona rzeczoznawca, uzależniona będzie wysokość wnoszonej opłaty.  Oprócz kwoty za przekształcenie każda osoba poniesie koszty aktu notarialnego. Do przekształcenia niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli  posiadających udział w prawie  użytkowania wieczystego gruntu.

          Wykupienie  prawa do gruntu spowoduje, że będziecie Państwo  zwolnieni      z corocznej opłaty  jaką wnosicie  do 31 marca każdego roku za użytkowanie wieczyste do Gminy.

          W przypadku zainteresowania przez  Państwa wykupem prosimy o zapoznanie się  uchwałą Rady Miasta i wypełnienie załączonego wniosku oraz przekazanie  go do biura Spółdzielni w terminie do 30 września 2017 roku.

uchwala_bonifikaty

wniosek

Do góry