ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

14 czerwca 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 23 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w dniu 24 czerwca 2017 roku, o godzinie 14:00.

 1. Otwarcie Zebrania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 2. Wybór Prezydium Zebrania /Przewodniczącego, Sekretarza, Asesora/.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Sprawozdanie Zarządu dotyczące działalności za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu SM ”Osowska” z działalności w 2016 roku.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM ”Osowska” z działalności w 2016 roku.
 14. Podjęcie Uchwały  o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej za 2016 rok.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań.
 16. Podjecie Uchwały dotyczącej odtworzenia drogi wewnętrznej (od Osowskiej 82a w kierunku Garwolińskiej 16) i sfinansowania jej ze środków funduszu zasobowego.
 17. Podjęcie Uchwały o ustaleniu stawki odpisu na fundusz społeczno – kulturalny.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego nr 26 przy ul. Osowskiej 86.
 19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 20. Zakończenie obrad.

 Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni w godzinach urzędowania od dnia 02.06.2017 roku.

W Walnym Zgromadzeniu SM „Osowska” mogą wziąć udział Członkowie Spółdzielni. Mandaty upoważniające do zabierania głosu oraz do głosowania będą wydawane członkom po stwierdzeniu tożsamości na podstawie dowodu osobistego.

Do góry